Педагогическа програма - Анимация и двигателна активност в ДГ и НУ - онлайн курс с 2-месечен достъп с безплатен сертификат + удостоверение с 51% отсъпка, от Европейска Академия

  •  

•1 кредит с 16 академични часа и 2 месеца достъп;
•Учебен материал;
•Удостоверение за преминато обучение с придобити квалификационни кредити.

Антонация на програмата:
•Да се придобият изходни знания и умения в ролята на учители и педагогически специалисти в грижата за децата, развиването на тяхната моторика, физическа дееспособност и интерес към спорта.
Програмата е изцяло съобразена с изисквания на Закона за предучилищното и училищното образование Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г. и наредбите, включващи образователните стандарти по образователно направление "Физическа култура".
•Съдържанието на програмата е свързано с развитието на физическото възпитание и спорт в предучилищна и начална училищна възраст, оптимизиране на учебния процес в детската градина и в началното училище, повишаване на двигателната активност и двигателна култура на децата. Отделено е внимание на разширяването на теоретичната основа на адаптираната физическа активност за деца със специални образователни потребности.
•Ролята на физическото възпитание в живота на младия организъм е тази на добре дозирана бариера, на предизвикателство, което да предизвика позитивния прогрес. Заблуда е да се смята, че физическите упражнения и движението като цяло предизвикват развитие само върху мускулатурата на растящия млад човек. По същество въздействия от такъв тип подобряват работата на редица органи, системи и механизми в тялото.
•Преди всичко е важно да изясним, че физическо възпитание не е само образованието, което детето получава в детската градина и училище, а също времето, което то прекарва в спортна и двигателно активна творческа дейност (танци, бойни изкуства и много други). Физическото възпитание спокойно можем да определим като комплексен процес заради едновременността и взаимната свързаност на множество отделни процеси, които подобряват качествата на развитието в тялото, психиката и личността на деца и подрастващи.

•1. Какво представлява кредитът?
Съгласно НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019г., която отменя наредба 12/01.09.2016 г/. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти "квалификационният кредит е измерител на времето, в което педагогическият специалист се е обучавал за повишаване на квалификацията си".
•2. Как мога да получа кредит?
Един, два или три квалификационни кредита се присъжда за успешно завършване на обучение с продължителност 16, 32 и 48 академични часа.
•3. Колко кредита трябва да притежавам през периода на атестиране?
Съгласно НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019г., която отменя наредба 12/01.09.2016 г/. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си: "в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране" т.е. трябва да получите не по-малко от 3 кредита през периода на атестиране.
•4. Мога ли да се обучавам в Академията БГ за да получа необходимите кредити?
Съгласно чл. 43 от НАРЕДБА № 15 от 22 Юли 2019 г.,. повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти Академията БГ е обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени от министъра на образованието и науката и са вписани в информационен регистър с УИН 9728
•5. Удостоверение и сертификат за завършена програма на обучение.
Ние сме лицензирани към Министерството на Образованието да присъждаме 1, 2 или 3 квалификационни кредита при успешно приключване на обучение. Издаваме поименни хартиени удостоверения и сертификат на всеки участник в края на обучението.

Условия за ползване:

•Валидност на ваучера: до 31 Май 2024г.
•След издаване ваучер е необходимо да се регистрирате на следния линк https://academy-bg.com/voucher в сайта на Академията БГ в рамките на валидност на ваучера.
•Достъпът до платформата се дава в рамките на работния ден, ако регистрацията е направена до 18:00 ч. При регистрация след този час, както в Събота след 14:00 ч. или в Неделя, достъпът се дава на следващия работен ден.
•След като предоставите необходимата информация, Вашият профил в платформата ще бъде създаден. Ще получите имейл с данни за достъп, включително кратко упътване как да използвате различните функции на платформата. Уебстраницата на платформата за обучение е https://education-academy.eu
•Достъпът до платформата започва от момента на създаване на профилът Ви.
•След успешно преминаване на обучението и финалния тест се генерират онлайн сертификат и уверение.
•В офертата е включен безплатен дигитален сертификат и удостоверение. Получаване документите на хартиен носител с мокър печат и златно лого, се доплащат към Академията БГ такса и доставка според тарифите на куриерската фирма.
•Не е възможна замяна на курс след активиране и достъпване на обучителния курс.

Допълнителна информация:

Какво представляват Педагогическите програми одобрени от МОН с придобиване на квалификационен кредит?
- Нашите обучителни програми са съобразени с изискванията на Наредба №15 от 22.07.2019 г., която се отнася до статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Целта на програмите ни за обучение е да усъвършенстват педагогическите, комуникативните, организационни и административни компетентности на педагогическите специалисти. Цели на програмата: Основната цел на програмата за обучение е свързана с подпомагане на обучението на учителите и педагогическите специалисти за усвояване на съвременни научни знания и прилагане на основните методически изисквания за провеждане на занимания по физическо възпитание в детската градина и началното училище. Запознава специалистите с перспективите и предизвикателства пред физическото възпитание в предучилищна и начална училищна възраст в съвременните условия на живот;навлизане в значението и целите на физическата култура и физическото възпитание, ролята им за изграждане на здравословен стил на живот и не на последно място разкрива по нов начин средствата за развиване моториката на децата и учениците. След успешно приключване на програмата се очаква да бъдат придобити следните компетентности: - умения за комбиниране на приложните движения и елементи от спортно-подготвителни игри в разнообразни условия;
- познания за спортове, спортни съоръжения, пособия и екипировка;- положително отношение към двигателната активност на децата, здравословния начин на живот, спорта и туризма, като фактори за обществен, фамилен и индивидуален просперитет;
- да изготвят план - конспект за занимание по физическо възпитание, което да бъде модерно и ефективно.

vcardЗа фирмата:

European Academy of Applied Skills (EAAS) -
Вашата Платформа за Елитно Образование и Професионално Развитие
•Създаване на Мост между Академични Знания и
Приложими Умения:
АКАДЕМИЯ БГ се издига като един от пионерите в
образователната сфера в България, предоставяйки
обширен спектър от курсове и сертификации в
критични области като психология и педагогика,
мениджмънт и маркетинг, бизнес и иновации,
счетоводство и финанси всички със силно
фокусиране върху приложимостта и практическата
стойност на знанието.
•Акредитации, които Отразяват нашата Отдаденост към Качеството:
Ние от European Academy of Applied Skills сме
изключително горди от нашите акредитации и
членства, които включват гаранция за качество ISO
9001:2015, акредитирани програми за педагогически
специалисти от Министерството на Образованието и
Науката (МОН), както и статута ни като първият
български образователен център, акредитиран от
International Alliance of Professional Business Elites
(IAPBE) и Continuing Professional Development (CPD)
къмThe CPD Group, с акредитирано членство в
European Association of Applied Psychology,
International Association for Management Development
in Dynamic Societies, Association for Talent
Development, Association for International Education и
други. Академията Бг е регистрирана като търговска
марка към Патентно ведомство на Република
България с Рег. № 168615.
•Партньорства, които Обогатяват и Подкрепят
Приложението на Обучението:
Сътрудничеството ни с корпоративни лидери като
Telus International Bulgaria и SIEMENS Bulgaria не
само обогатява учебния процес, но и създава реални
възможности за приложение на придобитите умения
в динамичния бизнес контекст. Допълнително,
нашата колаборация с учебни програми в Колеж
'Света Ариадна'предоставя възможности за
продължаване на образованието във висши учебни
заведения.
•Достъпно и Качествено Обучение за Всеки:
Всеки курс, програма или сертификация, която
предлагаме, е разработена с ясен и същевременно
задълбочен език, гарантирайки, че висококачественото обучение е достъпно и разбираемо за всички.
•Разнообразие от Професионални Курсове и
Програми:
Открийте курсове, които не само укрепват съществуващите Ви умения, но и отварят врати към
нови кариерни възможности, като предоставят
обстоен теоретичен фундамент и актуални знания от
експерти в областта.
•Свобода и Гъвкавост с Нашата Онлайн Платформа:
Отворете врати към знание, където и да сте, с
нашата платформа за дистанционно обучение! В
EAAS, ние разбираме динамиката на Вашия ежедневен живот и предлагаме неограничена гъвкавост, за да учите според своите желания. Нашата платформа е достъпна от всяко устройство, по всяко време, предоставяйки Ви възможността да се обучавате със свой собствен темп
•Сертификат и Удостоверение:
При успешно завършване на обучението, Вие получавате сертификат и удостоверение, които подчертават и утвърждават Вашите новопридобити умения и квалификации, признати на национално и международно ниво.
•Европейски Стандарти и Признание:
Ангажирани сме с прилагането на най-добри практики и стандарти, издигани от европейски източници и организации. Това гарантира, че Вашето обучение е актуално, релевантно и признато на международно ниво.
•100% Признание на Вашето Обучение:
Всеки курс, преминат при нас, е пълноценно признат, с възможност за добавяне на приложение към Вашия сертификат за допълнителна увереност и прозрачност.
•Станете Част от Нашата Образователна Общност
Получете нови знания, развивайте професията си и
бъдете част от общността на професионалисти,
които избраха European Academy of Applied Skills за
своя партньор в обучението и кариерното развитие.

picture Галерия

vcard За Европейска академия за психология и приложни науки ЕООД

Педагогическа програма - Анимация и двигателна активност в ДГ и НУ - онлайн курс с 2 месеца достъп, сертификат, от Европейска Академия
"Европейска академия за психология и приложни науки ЕООД"
9 оценки
349 фена
3 коментара

icon Какво казват възползвалите се от офертата:

gravatar
Petya Traykova
Много съм доволна от курса! Материалите са изчерпателни и изключително полезни. Благодаря ви!
gravatar
Дорена Баджакова
Много систематизиран и разбираема подготвен мателиал по темата.
gravatar
Илиян Велев
Повече реклама на дейността Ви. Успех!

Добавете Вашето мнение за офертата

и оценка:

image Адрес и контакти

София, бул. Княгиня Мария Луиза 100

Тел. се вижда само от регистрирани потребители https://academy-bg.com/ Понеделник - Петък: 09:00 - 18:00ч Събота: 10:00 - 14:00ч Неделя: Почивен Ден

Педагогическа програма

image За съжаление, офертата е изтекла. Можете да пожелаете да я активираме повторно. При повторна активация или други подобни оферти ще ви уведомим на следния e-mail адрес:

Европейска академия за психология и приложни науки ЕООД

оценка:
088* *** *** покажи
ВИЖТЕ НИ НА КАРТАТА
9 оценки
3 коментара

Още оферти (940) »

За контакти с Rio.bg:
Пишете ни
от Понеделник до Петък:
10:00-18:00 часа

За поръчка на ваучери
или помощ: Skype rio-bg
x

Вход

icon Забравена парола?

facebook login Вход с Facebook!