Общи условия за ползване на интернет сайта Rio.bg

1.Общи положения

 

1.1. Настоящите общи условия преставляват договор за предоставяне от Групо Медия ООД (ЕИК BG202096161) на собствения си интернет сайт Rio.bg, за осъществяване на виртуални контакти между продавачи и потенциални купувачи-потребители и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта Rio.bg, собственост на Групо Медия ООД.

1.2. Страни по настоящия договор са Групо Медия ООД (ЕИК BG202096161) от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта Rio.bg.

1.3. Договорът между потребителите и доставчиците се счита сключен при предварителното плащане на договорената цена, а действието му може да зависи от условие (сключване на определен брой договори и др.) или срок.

1.4. При регистрацията потребителят изрично посочва, че е съгласен с настоящите общи условия, а според чл.3, ал.2 ЗЕДЕП писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора за обвързани от тях.

1.5. Регистрационна Форма: при регистрация на потребителски профил в информационната система на Rio.bg потребителят попълва регистрационна форма, което представлява словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията.

1.6. Формата съдържа информация за името, име, фамилия, и-мейл и телефонен номер и се записва на сървъра на Rio.bg като става електронен документ по смисъла на чл. 3 ЗЕДЕП.

1.7. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът Rio.bg е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.

 

2. Пояснение на някои термини

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

- Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес Rio.bg;

- Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач или предлагащ офертите си промотиращ търговец), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупко - продажби на стоки и/или услуги по електронен път;

- Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;

- Потребителски профил е обособена част от уебсайта на Групо Медия ООД, съдържаща информация за потребителя, изисквана от Rio.bg, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и Групо Медия ООД.

- Публичен потребителски профил е обособена част от уебсайта Rio.bg, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между Потребителя и Групо Медия ООД

- Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

- Интерфейс –комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

- Платформа –съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребитля до възможностите на интернет пространството.

- Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.

- Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

- Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

- Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

- Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

- IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потрeбителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

- Ваучер, или разписка - виртуален документ с уникален номер и баркод със секретен номер, издаван от Групо Медия ООД на клиентите - потребители, в удостоверение на това, че при условията на чл. 45 от Закона за защита на потребителите, последните са сключили с конкретен търговец потребител на сайта Rio.bg, чрез информационната платформа Rio.bg и разположената там електронна форма, конкретен договор за продажба от разстояние на конкретна стока/услуга, по обявени от търговеца промоционални цени, както и че при условията на сключения договор, са извършили авансовото плащане за част и/или в цялост от цената на закупуваната от разстояние стока и/или услуга.

- Виртуален портфейл - база данни, даваща информация на потребителя-купувач за натрупаните парични активи, условно наричани “разполагаема сума”, които може да се използват единствено за закупуване на стоки/услуги чрез Rio.bg. По разпореждане на потребителя-купувач, в посочено от него време и за закупуване на посочена от него стока/услуга, от “разполагаемата сума”на промотиращия търговец ще бъде превеждана дължимата цена. Размерът на “разполагаемата сума”във виртуалния портфейл може да се регулира по желание на потребителя - купувач, съобразно възможностите му. В този случай, отношенията между потребителя-купувач и Групо Медия ООД се уреждат с отделен договор.

- Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

- Активно действие представлява кликване/натискане/селектирне на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта Rio.bg.

- Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

- Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

 

3. Предмет на договора

 

3.1. Групо Медия ООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване по метода на груповото пазаруване, чрез интернет сайта си Rio.bg, при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл. 48 и от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.

 

3.2. Групо Медия ООД единствено и само поддържа интернет сайта Rio.bg, като не носи отговорност при следните случаи:

 

- За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;

- За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на Групо Медия ООД;

- За всички вреди, причинени на Потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди (от служители на Групо Медия ООД;

- За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на  Групо Медия ООД, или трети лица, подизпълнители в сайта Rio.bg;

- За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоките, закупени от потребителя чрез сайта, както и ако условия или цени в оферти обявени във сайта от промотиращи търговци, се окажат грешни или подвеждащи;

- Ако потребителят си забрави акаунта логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;

- За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта Rio.bg, независещи от екипа на същия.

 

3.3. Договорът за продажби от разстояние, чрез който потребителят закупува стоки/услуги, използвайки платформата, предоставена от Групо Медия ООД, е различен от настоящите общи условия, като при извършване на електроно изявление за сключване на договорът за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите общи условия, така и със съдържанието на договора за покупко-продажба от разстояние, предвиждащ авансово плащане, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.

 

3.4. Потребителското име, с което потребителя се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на Групо Медия ООД. Когато потребителят промени потребителското си име, Групо Медия ООД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

 

3.5. Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Групо Медия ООД.

 

3.6. Регистрирайки се в уебсайта на Групо Медия ООД, потребителят разрешава да му бъде създаден публичен потребителски профил с маркетингови цели, в който да бъде предоставяна по усмотрение на Групо Медия ООД всякаква информация, свързана с потребителя и действията му в уебсайта, незащитена от Закона за защита на личните данни.

 

3.7. Потребителят се задължава при ползуване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

- Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда,

- Да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

- Да уведомява незабавно Групо Медия ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение;

- Да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;

- Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на Групо Медия ООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

- Да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите

 

Общи условия: Всеки от регистрираните потребители на сайта –промотиращи търговци, и от регистрираните потребители на сайта – потенциални купувачи на промотираните стоки/услуги, сам за себе си, упълномощава Групо Медия ООД: посредством поддържаната от него информационна платформа Rio.bg, да води преговори;и/или да сключва;както и да регистрира сключените договори между промотиращите търговци и конкретните купувачи на промотираната стока/услуга;включително от името на упълномощителите, безвъзмездно да приема и препраща извършвани плащания по сключени между конкретни търговец и потребител договори за покупка на стока/услуга от разстояние, с авансово плащане.

 

4. Защита на лични данни

4. 1. Групо Медия ООД предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) и Закона за защита на личните данни.

4. 2. Групо Медия ООД обработва личните данни на Потребителите на основание чл. 6, ал. 1, б. „б“ от GDPR – обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът е страна.

4. 3. Групо Медия ООД е публикувал информацията относно личните данни, които обработва и целите, а които те се обработват, както и цялата изискуема информация съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) в Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни, достъпна на адрес https://new.rio.bg/privacy-notice-gdpr, с която Потребителят декларира с приемането на тези общи условия, че се е запознал и е съгласен.

4. 4. При предоставяне на услугата Групо Медия ООД действа единствено по инструкция на Потребителят на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които ползвателят обработва. Договорът за използване на услугата и използването на нейните функции и възможности са направени достъпни от Групо Медия ООД. В този смисъл, Групо Медия ООД (доставчика на услугата) няма контрол върху съдържанието и данните, които ползвателят на услугата избира да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни. В този случай Групо Медия ООД няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Доставчика в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно и както е описано в договора за предоставяне на услугата и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

4. 5. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Групо Медия ООД ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

5. Пояснение на техническите стъпки от потребител-купувач по сключване на договор за покупко-продажба от разстояние посредством интернет сайта Rio.bg

 

5.1. Зареждайки заглавната интернет страницата Rio.bg, потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана оферта, която в повечето случаи се отнася до покупко - продажба на промоционална цена по метода на колеткивното пазаруване. На видно място на заглавната страница, потребителят може да се запознае както с данните на фирмата, подържаща интернет сайта, така и с данните за третото лице, пормотиращо в съответния момент, наред с Общите условия за ползване на сайта, както и с Общите условия за сключване на договор за покупко-продажба по метода на груповото пазаруване.

 

5.2. Правейки активно действие - селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.

 

5.3. В случай, че потребителят има воля да сключи договор посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница - част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който потребителят ще извърши електронното изявление за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние, по системата за груповото пазаруване, с авансово плащане.

- В случай, че потребителят няма регистрация в сайта до момента, той следва да премине кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора. При регистрацията пoтребителят си създава потребителски профил с виртуален портфейл, който се зарежда със суми на потребителя.

- В случай, че задължителното условие, предвидено в публикуваната оферта, не се сбъдне, по независими от продавача причини, последният не дължи доставка на авансово заплатената стока и/или услуга. 

- Групо Медия ООД, в качеството си на собственик на електронната платформа, посредством която е сключена сделката, и съхраняващ до настъпване на предвиденото условие авансово платените суми, възстановява сумата, заплатена от потребителя -купувач, като я отнася във виртуалния му портфейл или, по изрично искане на последния, след представяне на документ доказващ плащането, му я превежда по посочена от него банкова сметка. Сумите, натрупани във виртуалния портфейл, могат да се използват само за пазаруване чрез Rio.bg. За времето от авансовото плащане до превеждането на сумата на промотиращия търговец и за съхранението на суми във виртуалния портфейл, лихви и възнаграждения не се дължат. Връщане на суми на потребителя-купувач се извърша по банков път в 30 дневен срок, при което всички транзакционни разходи във връзка с връщането на съответната сума, са за негова сметка съгласно Общите условия на този договор.

 

5.4. Потребителят - купувач, след запознаване с Общите условия и текста на договора за покупко продажба, би следвало да е наясно, че договорът за покупко продажба се сключва не със собственика на сайта, а с изрично упоменато трето лице, което също е потребител на сайта Rio.bg – промотиращ търговец, използващ предоставената електронна платформа за групово пазаруване от разстояние и промотиране на оферираните от него стоки/услуги.

 

5.5. След сключване на договора, потребителят получава на изрично посочено място в потребителския интерфейс предоставен от Групо Медия ООД съобщение, за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен. От там насетне, страните по договора се ръководят съгласно Общите условия и индивидуалните за конкретната сделка условия. В случай, че потребител-купувач получи ваучер/код, и не се възползва от него при условията и срока за предявяване, указани от в съответанта оферта, потребителят - купувач няма право да иска връщане на авансово заплатената от него цена (капаро, задатък), която остава като обезщетение за продавача. В срока на предявяване, купувачът има право да извърши резервация за получаване на закупената стока/услуга, в определен ден или период след изтичане на срока за предявяване.

 

5.6. Заплащането на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати авансово услугата, от друга страна е представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта, Общите условия за покупко-продажба както и индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента. Ако плащането е в брой чрез „кеш терминал”, който не връща ресто, платената в повече сума се натрупва във виртуален портфейл, открит за потребителя при регистрацията му в сайта. При последваща покупка, потребителят може да използва сумата натрупана във виртуалния му портфейл.

 

5.7. Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на потребителя в потребителския интерфейс, предоставен от Групо Медия ООД. Преводи на парични суми от Rio.bg към потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционните разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващият я потребител.

 

6. Допълнителни условия

 

6.1. Настоящите Общи условия включват и следните документи:

 

6.2. Условия за обслужване на транзакции с банкови карти или както следва:

 

6.2.1. Уеб сайтът Rio.bg е собственoст на Групо Медия ООД, ЕИК: BG202096161 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив ,ул. Княз Черказки 38 ет. 1 оф.1, тел. 0884 193 579 и e-mail адрес: info@rio.bg

 

6.2.2. Предлагани услуги и стоки

 

- Предлаганите в Rio.bg продукти са широк асортимент услуги или стоки, предоставяни от различни фирми, които се представят под формата на промоционални дневни оферти.

- В страницата на всяка оферта е обявено подробно описание, съдържание, количество, цена, както и фирмата-доставчик.

- Ценова политика: Всички обявени цени в Rio.bg са в български левове. Цените са крайни, с включен ДДС 20%.

- Договорът между потребителите и доставчиците се счита сключен при предварителното плащане на договорената цена, а действието му може да зависи от условие (сключване на определен брой договори и др.) или срок.

 

 

6.2.3. Лични данни при транзакции с банкови карти

 

Групо Медия ООД гарантира защитата на личните данни на клиентите чрез Условията за ползване на Rio.bg. Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателната система Борика-Банксервиз АД, гарантираща сигурността им. Rio.bg не съхранява номера на банкови карти.

 

6.2.4. Работа с клиенти

 

Поради спецификата на услугата си, Rio.bg не предлага на клиентите възможност за отказ на вече направена поръчка и връщане на осъществено плащане. При извършване на покупка, всеки клиент съгласявайки се с посочените условия, сключва договор с фирмата, осигуряваща конкретната оферта. Групо Медия ООД не е страна по договора между клиента и съответната фирма.

 

- Групо Медия ООД се задължава да върне парите на картодържател, платил с банкова карта - в случай, че сделката не се е осъществила по независещи от картодържателя причини. Връщането на сума от картова транзакция, става само и единствено по същата картова сметка и чрез операция с карта с обратен знак.

- В случай, че клиент заплати дадена оферта и по негова причина той не се възползва от заплатената услуга и в случай, че сумата не е преведена към търговеца предоставящ промоционалната оферта Групо Медия ООД може да възстанови сумата на клиента, но задържа 10% от нея, за да се покрият транзакционните разходи по извършване на сделката.

 

Предлагане на оферти в раздел туризъм, почивки в България, почивки и екскурзии в чужбина

 

7. Собственик на разделите: туризъм, почивки в България, почивки и екскурзии в чужбина в Rio.bg e Гранд Травъл ООД, с ЕИКBG202191378 притежаващ лиценз за извършване на туроператорска дейност съгласно: Удостоверение за регистрация № PK-01-7019/04.12.2012 г. и валидна застраховка Отговорност на туроператора: в ЗАД Армеец с номер 17 268 1315 0000572440 до 24:00 часа на 06.01.2018г със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Княз Черказки 38 ет. 1 оф.1, тел. 0884 116 444 и e-mail адрес: travel@rio.bg и за разделите важат следните специални условия:

 

7.1. Промоциите на туристически услуги се реализират посредством публикуването на оферти на доставчиците за продажба на специални ваучери, а именно ваучери за отстъпка.

 

7.2. Ваучерите за отстъпка удостоверяват правото на закупилите ги потребители единствено да ползват посочената в тях ценова отстъпка при последващо закупуване (предоставяне) на промотираните туристически услуги.

 

7.3. При закупуване (предоставяне) на туристическите услуги потребителите и доставчиците сключват договори за туристически услуги съгласно изискванията на закона, различни от договорите за покупко-продажба на ваучерите за отстъпка.

 

7.4. Ваучерите за отстъпка имат своя цена, която е различна от цената на туристическите услуги. Закупувайки ваучерите за отстъпка, потребителите не предплащат (включително частично) цената на посочените в тях туристически услуги.

 

7.5. След изтичането на срока на валидност на ваучера за отстъпка, потребителят губи правото си на ценова отстъпка, като платената за ваучера за отстъпка сума не се възстановява. В зависимост от конкретния случай, доставчикът може да реши и да предостави съответната ценова отстъпка, независимо от изтеклия срок на валидност на предоставения ваучер.

 

7.6. Всички оплаквания на туристите по отношение качество на предлаганата услуга трябва да бъдат отправени към ръководството на хотела през времето на пребиваването на туристите в хотела. Всички оплаквания трябва да бъдат разгледани и разрешени от ръководството на хотела.

 

8. Отговорност и рекламации при туристически и други услуги:

 

8.1. За туристически и други услуги, които допълват туристическата програма, изпълняват се от трети лица и са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им билети: фериботни билети, автобусни билети по редовни автобусни линии, ж.п. билети и др. Гранд Травъл ООД (Rio.bg) не носи отговорност за тяхното качество и навременност. В тези случаи, административна, материална и морална отговорност пред туриста носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между тях са налични в съответните документи обуславящи и конкретизиращи техните взаимоотношения.

 

8.2. Гранд Травъл ООД (Rio.bg) не носи отговорност при промяна цената на допълнително заплатени транспортни услуги от страна на превозвача, които се оформят с отделен документ –билет, включително фериботни такси, такси за сигурност на гари и други транспортни обекти. Промяната в стойността на тези услуги не се счита за основание за отказ от пътуване.

 

8.3. Гранд Травъл ООД (Rio.bg) не носи отговорност пред туриста, в случаите на влошаване на неговото здравословно състояние по време на програмата. Отговорността на Туроператора е в осигуряването правото на сключване на застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" със съответния лимит за злополука, спасителни разходи и медицински разходи.

 

8.4. При отказ на граничните служби да допуснат влизане или излизане на потребителя от или в съответната държава, Гранд Травъл ООД (Rio.bg) не носи отговорност и не дължи възстановяване на сумата заплатена за туристическото пътуване, в това число и разходи и услуги по връщането на туриста в съответната изходна дестинация.

 

9. Анулации и възстановяване на суми по оферти с хотелско настаняване и предоставени туристически или транспортни услуги.

 

9.1. Всички анулации се извършват в писмен вид на е-маил info@rio.bg или travel@rio.bg

 

9.2. Всички резервации, промени и анулации се считат за валидни след по­твърждение от страна на ХОТЕЛИЕРА, TУРОПЕРАТОРА или ТУРАГЕНТА публикувал съответната оферта в сайта.

 

9.3. Общи неустойки, които се удържат при отказ от пътуване от страна на туриста, валидни в случай, че няма изрични такива в самата оферта/програма, както следва:

 

- Промяна на резервацията и предоставяне на други дати при възможност БЕЗПЛАТНО.

- В случай, че е платено капаро и остатъкът трябва да бъде заплатен в срок, посочен в резервацията 100 (сто) % от общата цена на капарото.

- До 60 (шейсет) дни преди датата на заминаване, настаняване в хотел, предоставяне на транспортна услуга10 (десет) % от основната цена заплатена от клиента;

- От 40 (четиридесет) до 25 (двадесет и пет) дни преди датата на заминаване, настаняване в хотел, предоставяне на транспортна услуга 15 (петнадесет) % от общата цена на пътуването.

- От 25 (двадесет и пет) до 15 (петнадесет) дни преди датата на заминаване, настаняване в хотел, предоставяне на транспортна услуга 50 (петдесет) % от общата цена на пътуването.

- От 14 (четиринадесетия) ден до деня на заминаване, настаняване в хотел, предоставяне на транспортна услуга100 (сто) % от общата цена на пътуването.

 

9.4. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в настоящите общи условия. Същите са съобразени с норамтивата в Р. България, политиката на предоставящия туристическата услуга и Гранд Травъл ООД.

 

9.5. Гранд Травъл ООД не носи отговорност, за загуби на туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея, извън посочените изрично права за отказ и/или анулация на резервация.

 

10. Други особености

Всички други условия и особености са посочени в Условията за ползване на Rio.bg и в условията към конкретната оферта, предмет на покупко-продажбата.

 

10.1. Групо Медия ООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя.

 

10.2. Потребителят - купувач заявява, че е запознат, че закупените от него услуги чрез сайта попадат в кръга на описаните в чл. 50, ал. 3, т. 2 от ЗЗП.

 

10.3. Потребителят-купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата платформа.

 

10.4. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

10.5. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

10.6. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на Групо Медия ООД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

 

10.7. Бисквитки (‘Cookie') е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета стана бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе взаимодействието с наш или друг сайт. Повече информация за „cookie”можете да намерите на http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html